God Bless Our Homeland Ghana

Ɛfi Wikipedia
Wɔatwerɛ nsɛm wei ɛwɔ Asante kasa mu

Ɔman Ghana Nkayan nnwom Abakwasɛm[sesa]

Nnwom a ɛyɛ Ɔman Ghana Nkayan nnwom no, deɛ ɔdii kan hyehyɛɛ nnwom no ne Owura Philip Gbeho, na nsɛmfua anaa nsɛmkaeɛ a ɛwɔ nnwom a yɛ toɔ no mu no nso Owura Emmanuel Pappoe Thomson na ɛtwereɛ yɛ. Wɔn a wɔn wɔ twi atwereɛ ne akenkan ho nimdeɛ agyinakuo a na wɔn wɔ Ghana Ɔman Panin Kwame Nkrumah dwumadiebea anaa ɔfese na yɛɛ nsakraeɛ bio.[1] Owura Micheal Kwame Gbordzoe nso kaa sɛ, nsɛmfua a ɛwɔ Ghana Nkayan nnwom a mprenpren yi yɛ toɔ no mu no, ɛyɛ ɔno na ɔtwereɛ yɛ wɔ mmerɛ a wɔn tuu Ghana Ɔman panii Kwame Nkrumah abae no guuɛ akyire no mu. Akansie bi kɔɔ so saa mmerɛ no, na Kwame Gbordzoe a na ɔyɛ sukuunii wɔ Bishop Herman sukuupɔn saa mmerɛ no, ɔde saa nsɛmfua a ɛwɔ Ɔman no Nkayan nnwom a yɛ to no seisei no na ɛkɔɔeɛ, na wɔn faa ɛno de sii "Lift High The Flag Of Ghana" (Ma Ghana Frankaa So Kɔ Soro) a na ɛno ne Ghana Nkayan nnwom a na Ɔman mu no nyinaa afa de ayɛ yɛn deɛ a y'agyae atomu a na yɛ toɔ anan mu wɔ mmerɛ a Ghana nyaa ne faahodie akyire no mu wɔ Kwame Nkrumah abrɛ so.

Nwom no mu nsɛm[sesa]

Nwom no mu nsɛm a edi kan[sesa]

Nwom no mu nsɛm a ɛwɔ hɔ seesei no, wɔpaw no wɔ afe apem aha nkron ne aduosia nsia mu, bere a wotuu aban a na ɔwɔ so wɔ saa afe no mu gui no. Philip Gbeho nwom mu nsɛm a wobɔɔ gui no hyɛɛ ase sɛ:


Awurade Nyankopɔn yɛn Agya, yɛbɔ wo mpae,
Yɛ yɛn kwankyerɛfoɔ wɔ yɛn akwan nyinaa mu,
Ma yɛn nyinaa nyɛ baako, na yɛmpae mu nka berɛ foforɔ yi a 3wɔ yɛn abakwasɛm mu no nkyerɛ!
Ghana mma mo nsɔre na munkura mo botae no mu
Na momma amansan nyinaa nhu mo sɛ adikanfoɔ wɔ faahodie mu,
O, yɛn Agya Nyankopɔn, tie yɛn frɛ na ma yenya asomdwoe wɔ yɛn man yi mu.

Nwom no mu nsɛm a ɛwɔ hɔ seesei[sesa]

Ɔman dwom "God Bless Our Homeland Ghana" no mu nsɛm a yɛde di dwuma seesei no wɔhyɛɛ aseɛ de dii dwuma wɔ afe apem ahankron ne aduɔson mu(1970's). Ne kyerɛwfoɔ ne Michael Kwame Gbordzoe. Ɔkyerɛwee bere a sɛ sukuuni no osii akan wɔ akansi bi a wɔyeɛ saa afe no mu wɔ Gaana nyinaa. Ɔkyerɛw Gaana man dwom no ɔsan kyerɛwee Gaana man no ntam kaa ho.


Enti, ɔman dwom "God Bless Our Homeland Ghana" no mu nsɛm a wɔagye atom no kɔ sɛ:[2]

First stanza

Onyankopɔn hyira yɛ man Gaana

Na ma yɛ man yi nyɛ den na ɛnsan nso nyɛ kɛse,
Ma yɛn akokoduru na yɛmmɔ botae biara a ɛboa ahofadie ne atɛntrenee ho ban daa;
Ma ahobrɛaseɛ a nyaatwom nnim nyɛ yɛ koma ma,
Ma yɛn ani nsɔ nokwaredie a ɛgye akokoduru,
𝄆 Na boa yɛn ma yɛn nsi yɛn bo na yɛmfa yɛn ahoɔden nyinaa nsɔre ntia nhyɛsofoɔ nniso nkosi daa. 𝄇
Second stanza
Hail to thy name, O Ghana,
To thee we make our solemn vow:
Steadfast to build together
A nation strong in Unity;
With our gifts of mind and strength of arm,
Whether night or day, in the midst of storm,
𝄆 In every need, whate'er the call may be,
To serve thee, Ghana, now and for evermore. 𝄇
Third stanza
Raise high the flag of Ghana
and one with Africa advance;
Black star of hope and honour
To all who thirst for liberty;
Where the banner of Ghana freely flies,
May the way to freedom truly lie;
𝄆 Arise, arise, O sons of Ghana land,
And under God march on for evermore! 𝄇

Beae a asɛm no fi[sesa]