Ghana National Anthem

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ɔman Ghana Nkayan nnwom Abakwasɛm.[sesamu]

Nnwom a ɛyɛ Ɔman Ghana Nkayan nnwom no, deɛ ɔdii kan hyehyɛɛ nnwom no ne Owura Philip Gbeho, na nsɛmfua anaa nsɛmkaeɛ a ɛwɔ nnwom a yɛ toɔ no mu no nso Owura Emmanuel Pappoe Thomson na ɛtwereɛ yɛ. Wɔn a wɔn wɔ twi atwereɛ ne akenkan ho nimdeɛ agyinakuo a na wɔn wɔ Ghana Ɔman Panin Kwame Nkrumah dwumadiebea anaa ɔfese na yɛɛ nsakraeɛ bio. Owura Micheal Kwame Gbordzoe nso kaa sɛ, nsɛmfua a ɛwɔ Ghana Nkayan nnwom a mprenpren yi yɛ toɔ no mu no, ɛyɛ ɔno na ɔtwereɛ yɛ wɔ mmerɛ a wɔn tuu Ghana Ɔman panii Kwame Nkrumah abae no guuɛ akyire no mu. Akansie bi kɔɔ so saa mmerɛ no, na Kwame Gbordzoe a na ɔyɛ sukuunii wɔ Bishop Herman sukuupɔn saa mmerɛ no, ɔde saa nsɛmfua a ɛwɔ Ɔman no Nkayan nnwom a yɛ to no seisei no na ɛkɔɔeɛ, na wɔn faa ɛno de sii "Lift High The Flag Of Ghana" (Ma Ghana Frankaa So Kɔ Soro) a na ɛno ne Ghana Nkayan nnwom a na Ɔman mu no nyinaa afa de ayɛ yɛn deɛ a y'agyae atomu a na yɛ toɔ anan mu wɔ mmerɛ a Ghana nyaa ne faahodie akyire no mu wɔ Kwame Nkrumah abrɛ so.