Wikpedia:Mmoa

Ɛfi Wikipedia

Wobɛtumi abisa mmoa ɛwɔ Twi Wikipedia so

Sɛ wo hia mmoa biara ɛwɔ ha a, wobɛtumi abisa Twi Wikipedia adwuma nkwankyerɛfoɔ a edidi so yi