Dwumadini:Aarakast

Ɛfi Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Akyɛrɛsɛm biara nni krataa yi mu. Wobɛtumi hwehwɛ saa krataa tiasɛm wɔ krataa foforɔ mu, search the related logs, anaa yɛ saa krataa yi.