Twi

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Twi yε Kasa wכ Ghana man mu. Nipa bεyε pepepem nson na εka Twi Kasa wכ Ghana. Ghanafoכ wכ kasa ahoroכ beberee. Twi ka Akan Kasa abusua a yεfrε no Kwa Kasa Abusua no ho. Twi gu mu ahoroכ pii nanso ne nyinaa yε kasa baako a obiara te ase. Yεwכ Asante Twi, Akuapem Twi, Akyem Twi εne nea εkeka ho.

Twi a, yεka daadaa no nteaseε nyε na. Ɛno akyiri no, yεwכ mmε ne akasakoa a, εwכ sε obi de n'adwene kכ akyiri ansa na wate aseε. Wopε sε woka obi anim asεm wכ aberε a, wompε sε wofom no a, wobu no bε. Nti na mpaninfoכ bu bε bi sε: "כba nyansafoכ, yεbu no bε, na yεnnka no asεm".

Kasakoa yε asεm a, ne nkyerεaseε εnna tee. Ne saa nti no obi a, n'ani mfiriiε no rente aseε. Yεmfa no sε, obi awu, na ne ba ketewa wכ hכ na wompε sε כbε te sε n'awofoכ awu a, woka no sε: "asemasi adane n'ani ahwε dan", anaa sε, "asemasi aka nkyene agu". Ɛtoaso bio, yεka kasakoa de anidie ma obi a, odi nim. Ɛno nti, sε כhene wu a, yεka sε: "Nana kכ ne kra akyi".